ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
54
67
121
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
48
50
98
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
30
55
85
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
34
51
85
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
18
44
62
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
33
45
78
 
 
รวมทั้งสิ้น
217
312
529
 

[No canvas support]